PROTECCIÓ DE DADES


D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades, les dades personals declarades en aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable l'Ajuntament de Blanes. La finalitat és la gestió de la campanya de Nadal "REGALA REIS A BLANES" que tindrà lloc durant els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021. El responsable és l'Ajuntament de Blanes. Les dades poden ser comunicades a tercers (com proveïdors tecnològics) implicats directament en la gestió d'aquesta campanya i només per a la gestió d'aquesta campanya,  sempre amb el consentiment de les persones afectades i es conservaran mentre es prestin els serveis corresponents relatius a aquesta campanya.  Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament trucant al 93 264 41 58, enviant un correu electrònic a promocio@blanes.cat o presencialment a l'Avinguda de l'Estació, núm. 43 de Blanes (17300).